Aiming to be a trustful Excellent Partner for Users

 Products by Category

Products by Category

Products by Category

Products by Category

 • อุปกรณ์วัดความชื้น
 • อุปกรณ์วัดความหนาแน่น・ความถ่วงจำเพาะ
 • อุปกรณ์วัดความหนืดและความหยุ่นหนืด
 • อุปกรณ์วัดพื้นที่ผิวจำเพาะ・การกระจายตัวของรูพรุน
 • อุปกรณ์วัดเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดฝุ่นและการกระจายตัวของขนาดเม็ดฝุ่น
 • เครื่องวัดความแข็ง
 • เครื่องวัดแรงตึงผิว/เครื่องวัดมุมสัมผัสที่ผิว
 • เครื่องอบแห้ง・เครื่องทดสอบความร้อนของชิ้นงาน
 • เครื่องกวน ・เครื่องลดฟอง・เครื่องกัด
 • อุปกรณ์ในการกลั่น・การสกัด
 • อุปกรณ์สำหรับขั้นตอนก่อนเข้ากระบวนการสังเกตการณ์และการวิเคราะห์
 • เครื่องชั่ง
 • อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 • เครื่องมือ・อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง
 • เครื่องมือวัดแสง UV-VIS-NIR
 • เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร
 • เครื่องมือวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นของสารประกอบอินทรีย์
 • เครื่องมือกระเจิงแสงแบบรามานสเปกโทรสโกปี
 • เครื่องวิเคราะห์การปล่อย ICP และเครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม
 • อุปกรณ์วิเคราะห์การปล่อยมลพิษ
 • อุปกรณ์วิเคราะห์รังสีเอ็กซ์
 • อุปกรณ์วิเคราะห์รังสีเอ็กซ์ฟลูออเรสเซนต์
 • อุปกรณ์แยกสารและตรวจวิเคราะห์สำหรับก๊าซ・ของเหลว
 • แมสสเปกโตรมิเตอร์・เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณ ขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสาร
 • อุปกรณ์วิเคราะห์ความร้อน
 • เครื่องวัดกลิ่น
 • อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
 • เครื่องวัดก๊าซ
 • อุปกรณ์วิเคราะห์・เครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ
 • เครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลและซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก
 • บอร์ดต่อขยาย
 • เครื่องพิมพ์・พลอตเตอร์
 • ระบบ CAD / CAM
 • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้าง
 • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การนำความร้อน
 • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ความร้อนไฮดรอลิก
 • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และจัดการภาพ
 • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ระบบและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
 • PCB สำหรับการพัฒนาวงจร
 • เครื่องมือวัดค่าอัตโนมัติ
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัดจับชิ้นงาน
 • อุปกรณ์การต่อพ่วง
 • อุปกรณ์เครื่องจักร
 • หน่วยประมวลผล
 • อุปกรณ์การผลิต
 • อุปกรณ์การเคลือบ
 • สายพาน
 • อุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมาย
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • เครื่องมือ
 • อุปกรณ์การผลิต・กระบวนการผลิต・การตรวจสอบ
 • เครื่องพิมพ์ 3D・สแกนเนอร์ 3D
 • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
 • กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
 • กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล
 • กล้องจุลทรรศน์แบบหัวสแกน
 • กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลเซอร์
 • กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM / TEM)
 • ลำแสงไอออนเฉพาะจุด (FIB)
 • กล้อง CCD
 • กล้องความเร็วสูง
 • กล้องเอนโดสโคป
 • เครื่องวัดความหยาบ
 • อุปกรณ์วัดแบบ 3D (กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสีขาว・มิเตอร์วัดระยะทาง)
 • อุปกรณ์ส่องสว่างและแหล่งกำเนิดแสง
 • เครื่องมือที่ใช้สำหรับส่องขยาย
 • เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี
 • อุปกรณ์วัดภาพสะท้อนอัลตร้าโซนิค
 • อุปกรณ์ตรวจสอบอื่นๆแบบไม่ทำลายวัตถุ
 • เครื่องมือประมวลผล・ตรวจสอบภาพสะท้อน
 • เครื่องมือวัด
 • อุปกรณ์วัดภาพสะท้อนและตรวจพื้นผิวอื่นๆ