Technical Partner

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป (วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (จากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) จะกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการต่างๆ (จากนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ที่ให้บริการโดยบริษัท นิฮอน เดนเคย์ (ประเทศไทย) จำกัด (จากนี้จะเรียกว่า “เรา”) ผ่านทางเว็บไซต์โกลบอลเวฟ (Global Wave) นอกจากนี้ เรายังมีการกำหนดข้อกำหนดการทำธุรกรรมในเชิงธุรกิจกับเราอีกด้วย (จากนี้จะเรียกว่า “ธุรกรรม”)
ข้อที่ 2 (คำจำกัดความ)
การใช้คำศัพท์และถ้อยคำต่างๆที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้ :
1 คำว่า “MRO” หมายถึง สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุง การซ่อมแซม และ การปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงวัสดุทางอ้อม/เพิ่มเติม และรายการอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
2 คำว่า “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้บริการและธุรกรรมต่างๆที่เราได้ลงทะเบียนไว้
3 คำว่า “ผู้จัดจำหน่าย” หมายถึง ผู้จัดจำหน่ายที่เราได้แต่งตั้งสำหรับการใช้งานและจัดการกับบริการต่างๆของเรา
4 คำว่า “สินค้า” หมายถึงสินค้าที่เราได้มอบให้แก่ผู้ใช้ ผ่านทางธุรกรรมต่างๆ
ข้อที่ 3 (ขอบเขตของข้อกำหนดและเงื่อนไข)
1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถูกนำไปใช้ในทุกบริบทที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้และเรา ในเรื่องของบริการและธุรกรรมต่างๆ
2 ในกรณีที่จำเป็น เราอาจจัดทำข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้บริการและธุรกรรมต่างๆสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ใช้งานจริง เมื่อมีการแจ้งต่อผู้ใช้
ข้อที่ 4 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข)
เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ  ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลทันทีหลังจากที่เราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 9
ข้อที่ 5 (การลงทะเบียนผู้ใช้)
ในการใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เราได้มีการกำหนดไว้ต่างหาก เราอาจปฏิเสธการลงทะเบียนผู้ใช้ในอนาคต (จากนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้” หรือ “กลุ่มผู้ใช้”) อันเนื่องมาจากกระบวนการคัดกรองที่เราได้กำหนดไว้ ในกรณีนี้เราจะไม่เปิดเผยเหตุผลในการปฏิเสธให้ผู้ใช้ได้ทราบ
ข้อที่ 6 (ข้อจำกัดของผู้ใช้)
1 ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้ ผู้สมัครจะกลายเป็นผู้ใช้ ต่อเมื่อดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์
2 แม้จะมีการดำเนินการตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว หากเราพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ใช้ เราอาจลบข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้ออก แม้ภายหลังจากที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็ตาม
ข้อที่ 7 (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ใดๆ ก็ตาม จะต้องมีการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้ไม่แจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้
ข้อที่ 8 (การจัดการบัญชีผู้ใช้ รหัสเข้าใช้งาน และอื่นๆ)
1  ผู้ใช้จะต้องตั้งค่ารหัสเข้าใช้งาน หลังจากที่การลงทะเบียนผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์
2 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการดูแลบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งาน หากมีการใช้งานบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งานอย่างผิดกฎหมาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุต่างๆซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้ผู้เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งานนั้น จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ละเมิดกฎหมาย ผู้ใช้จะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งานบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งาน ไม่ให้ยืมหรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งาน ไม่เปลี่ยนสิทธิความเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งาน ไม่จำหน่ายหรือซื้อหาบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งาน หรือนำบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งานไปค้ำประกันหรือจำนอง
3 เราจะไม่ชดเชยความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งานรั่วไหลหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่เหตุเกิดจากทางเรา ในกรณีที่เราได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งานรั่วไหลหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีสาเหตุเกิดจากทางผู้ใช้ เรามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทางผู้ใช้
4 หากบัญชีผู้ใช้ถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หรือ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและรหัสเข้าใช้งานมีการรั่วไหลไปยังบุคคลที่สาม เจ้าของบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งานจะต้องแจ้งทางเราในทันที
ข้อที่ 9 (วิธีการที่เราใช้แจ้งข้อมูลต่อผู้ใช้)
เราจะมีการแจ้งข้อมูลต่อผู้ใช้ในลักษณะที่เราพิจารณาว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์บนมือถือ โทรสาร อีเมล จดหมายไปรษณีย์ เป็นต้น
ข้อที่ 10 (การจัดการข้อมูลผู้ใช้)
1 i)ข้อมูลผู้ใช้บางประการ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ และ ii)ประวัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการ จะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการบริหารจัดการ
2 เราจะใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ และ ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
2-1 การจัดส่งสินค้าและการให้บริการหลังการขาย
2-2 สำหรับการส่งแผ่นพับ จดหมายทางตรง (DMs) โทรสาร และอีเมลเพื่อการส่งข้อมูลการขายพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของเราและบริการ / ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3 ชื่อบริษัท ชื่อองค์กร ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร วันเกิด และอีเมลของผู้ใช้ ที่ เป็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เพื่อการให้บริการหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ถูกมอบให้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ยกเว้นเมื่อเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
3-1 ในกรณีที่ข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ในวรรคข้างต้น มีความจำเป็นต่อการให้บริการ
3-2 เมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้ในการใช้ข้อมูลการลงทะเบียน
3-3 ในกรณีของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา* ซึ่งได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกดำเนินการเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่เราได้มีการเปิดเผยต่อผู้ใช้
(พันธมิตรทางธุรกิจ* คือ บริษัทที่จัดส่งสินค้า โบรชัวร์ จดหมายทางตรง (DMs) บริษัทโทรคมนาคมที่ดำเนินการส่งต่อสัญญาณโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล บริษัทสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ฉลากสินค้า ที่อยู่ของผู้ใช้ และจดหมายทางตรง บริษัทบัตรเครดิตที่ผู้ใช้ได้ใช้ในการชำระเงิน และบริษัทรับจ้างช่วงที่เก็บเงินค้างชำระ)
3-4 เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบริษัทในเครือของเราเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่เราได้มีการเปิดเผยต่อผู้ใช้
3-5 ในกรณีที่เราจำเป็นต้องอ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลกับทางหน่วยงานที่มีการเก็บบันทึกข้อมูลการยืนยันตัวตนบุคคลและยืนยันความสามารถของผู้ใช้ในการชำระเงิน
3-6 ในกรณีที่บริษัทบัตรเครดิตขอให้เราตรวจสอบว่าบัตรนี้ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างผิดกฎหมาย
3-7 ในกรณีที่เราต้องดำเนินการตามคำร้องขอของศาล ในการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3-8 ในกรณีที่เราจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางประการเท่าที่จำเป็น แก่บริษัทที่ผลิตสินค้า เพื่อใช้ในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3-9 ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพยากรของเรา
3-10 ในกรณีที่ที่เราต้องปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่น
ข้อที่ 11. (ความรับผิดชอบของผู้ใช้)
1 ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบต่างๆ เมื่อใช้บริการนี้ ผู้ใช้ต้องไม่กระทำการต่อไปนี้: this service, the user must not:
1-1 ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการซื้อสินค้า MRO
1-2 การกระทำใด ๆ ที่เป็น (หรืออาจส่งผลให้เกิด) การละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์อื่นใดที่เป็นของบุคคลที่สามหรือของเรา และเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในบริการ
1-3 รบกวนหรือสร้างความสับสนให้แก่เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการ
1-4 แทรกแซงการให้บริการด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม
1-5 ขอรับบัญชีผู้ใช้ตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไป ด้วยการใช้ชื่อสมมติ การประกาศว่าตนเองเป็นตัวแทนขององค์กรหรือบริษัทใด โดยไม่มีสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนที่แท้จริง การปลอมตัวเป็นพันธมิตร/หุ้นส่วนกับผู้อื่นหรือองค์กรอื่น หรือการใช้โดยฉ้อฉล
1-6 ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อ
1-7 ใช้หรือทำให้บุคคลที่สามใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งาน อย่างผิดกฎหมาย
1-8 เข้าไปยุ่งกับข้อมูลที่ให้บริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเรา
1-9 ใช้สินค้าในสถานที่อื่นนอกเหนือจากประเทศหรือเขตพื้นที่ที่สินค้าถูกจัดส่ง
1-10 การส่งออกสินค้าซ้ำอีกครั้ง
1-11  การขายต่อสินค้า
2 เราอาจขับผู้ใช้ดังกล่าวออกจากระบบหรือระงับการใช้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้ดังกล่าวกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 1 ของข้อนี้ หรือหากการกระทำของผู้ใช้เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: นอกจากนี้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะสูญเสียผลประโยชน์ด้านเวลา ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่เกิดจากบริการและการทำธุรกรรม และจะต้องชำระเงินทั้งหมดให้แก่เราหรือผู้จัดจำหน่ายในทันที
2-1 ผู้ใช้มีความล่าช้าหรือผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดจากบริการหรือธุรกรรมต่างๆ
2-2 ตั๋วเงินหรือเช็คที่ผู้ใช้ใช้ในการชำระเงิน ไม่สามารถนำไปขึ้นเงินได้หรือถูกระงับการชำระเงิน
2-3 ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์ การอายัดทรัพย์เพิ่มเติม การพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว การบังคับคดี การล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีขององค์กร การชำระบัญชีพิเศษ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรของผู้ใช้
2-4 มีข้อบ่งชี้ที่เป็นกลางระบุว่าสถานะทางการเงินของผู้ใช้เสื่อมลงหรือสภาพทางการเงินของผู้ใช้อาจเสื่อมลง
2-5 เมื่อเราพิจารณาแล้วว่า ผู้ใช้รายนั้นไม่เหมาะสมจะดำรงฐานะผู้ใช้งาน
3 ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ และผู้ใช้ต้องไม่ทำการเบี่ยงเบนสินค้า หากการกระทำดังกล่าวละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ สินค้าทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่น regulations. All products are subject to the applicable laws and regulations of Japan.
ข้อที่ 12 (ระเบียบข้อบังคับ/การควบคุมการส่งออก)
1 ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของญี่ปุ่นและประเทศที่ควบคุมการส่งออกของผู้ใช้ รวมไปถึงกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกอื่นๆ ของประเทศที่มีเขตอำนาจศาลครอบคลุม และต้องประกาศว่า:
1-1 ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้สินค้าเพื่อการพัฒนา ออกแบบ หรือผลิตอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง เช่น อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี ขีปนาวุธ หรืออาวุธดั้งเดิมทั่วไป หรือเพื่อการใช้งานใดๆ ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นไปเพื่ออาวุธที่กล่าวถึงในข้างต้น or conventional weapons, or for any use for which such weapons are suspected of the aforementioned deeds.
1-2 มื่อขายต่อหรือส่งต่อสินค้า ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบผู้ใช้ปลายทางและการใช้งานปลายทาง ผู้ใช้จะไม่ดำเนินการให้แก่ผู้ใช้ปลายทางหรือการใช้งานปลายทางที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี ขีปนาวุธ หรืออาวุธทำลายล้างสูงอื่น ๆ หรืออาวุธดั้งเดิมทั่วไป หรือในกรณีที่สงสัยว่าเป็นผู้ใช้ปลายทางหรือการใช้งานปลายทางอาจเป็นไปเพื่อการกระทำที่กล่าวถึงในข้างต้น
1-3 เมื่อส่งออกสินค้าจากประเทศของผู้ใช้ไปยังต่างประเทศหรือส่งต่อข้อมูลทางเทคนิค ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่กำหนดโดยประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่
2 ผู้ใช้ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของเรานั้น ห้ามไม่ให้มีการติดสินบนและทุจริตไม่ว่าในทางใดก็ตาม ผู้ใช้ตกลงว่าตนเองเป็นผู้ทำสัญญาอิสระและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด (รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและพระราชบัญญัติต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร) ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย การติดสินบนในเชิงให้ผลประโยชน์หรือให้เป็นอามิสสินจ้าง หรือการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใช้ต้องไม่ให้สิ่งที่มีมูลค่าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด ของขวัญ เงินกู้ การเดินทางท่องเที่ยว ความบันเทิงหรือผลประโยชน์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน) เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการส่งผลต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและขายต่อสินค้าที่สั่งกับทางเรา ผู้ใช้จะไม่มอบทิป สินบน หรือสิ่งจูงใจใด ๆ  แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อที่ 13 (การคว่ำบาตรของรัฐบาลและหน่วยงานที่มีการจำกัดสิทธิ)
ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ไม่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกจำกัดและต้องห้ามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในรายชื่อผู้ใช้ต่างประเทศของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (“METI”) หรือเกี่ยวข้องกับ รายการใดรายการหนึ่งเหล่านี้
1 อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธ (“Denied Persons List”) รายชื่อนิติบุคคล (“Entity List”) รายชื่อที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (“Un-Verified List”) ของสำนักความมั่นคงทางอุตสาหกรรมของกระทรวงพาณิชย์ (“BIS”)
2 หน่วยงานรัฐของประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย รายชื่อบริษัทและบุคคล รวมถึงบริษัทในเครือ (“Specially Designated Nationals Sanction Lists”) ที่ถูกระบุให้อยู่ในรายการการคว่ำบาตรขององค์การสหประชาชาติ โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ(“OFAC”) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
3 รายชื่อภาคีต้องห้าม (“List of Statutorily Debarred Parties”) ของกองควบคุมการค้ากลาโหมของกระทรวงการต่างประเทศ (“DDTC”)
ข้อที่ 14 (สัญญาการขายและวิธีการสั่งซื้อสินค้า)
1 หลังจากที่คุณลงทะเบียนกับเราในฐานะผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการได้ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการ ผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งาน
2 เราจะถือว่าคำสั่งซื้อที่ผู้ใช้ดำเนินการผ่านบริการโดยใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสเข้าใช้งานนั้น เป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้ และถือเป็นคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3 คำสั่งซื้อใดๆ ที่ผู้ใช้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้า วันที่จัดส่ง และราคา จะถือเป็นที่สุด เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อนั้นและมีการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
4  ผู้ใช้ยอมรับว่าข้อตกลงในการขายและการซื้อถือเป็นที่สุดระหว่างผู้ใช้และเรา (หรือผู้จัดจำหน่ายอื่นๆที่มีการแจ้ง) เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคำสั่งซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 3 ในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและวิธีการในการทำสัญญาการขาย จะมีการกำหนดแยกต่างหากสำหรับสินค้าเฉพาะที่เราระบุ
5 ผู้ใช้ยอมรับว่าคำสั่งจะไม่ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อแล้ว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้ไม่จ่ายภาษี)
ข้อที่ 15 (วิธีการชำระเงิน)
1 ผู้ใช้จะต้องเลือกวิธีการชำระเงินจากตัวเลือกที่เราให้ไว้ ณ เวลาที่สั่งซื้อและชำระเงิน ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินอย่างเต็มจำนวน ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการชำระเงิน
2 ผู้ใช้อาจเลือกชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร และยอมรับเงื่อนไขล่วงหน้าว่าคำสั่งซื้ออาจถูกยกเลิก หากเราไม่สามารถยืนยันการชำระค่าสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ผู้ใช้ทำการสั่งซื้อ เว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงระหว่างเรากับผู้ใช้ในการชำระเงินด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปตามวิธีการชำระเงิน
3 หากผู้ใช้เลือกชำระเงินล่วงหน้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารและชำระเงินเกินยอดสั่งซื้อทั้งหมด ผู้ใช้จะเลือกได้ว่าจะให้เงินจำนวนนั้นปรับมาเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมในใบลดหนี้หรือทำการคืนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (หากจำนวนเงินส่วนต่าง น้อยกว่าค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้ใช้จะได้รับเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมในใบลดหนี้) ผู้ใช้จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั้งหมดในการดำเนินการคืนเงิน และจะหักออกจากจำนวนเงินที่คืน นอกจากนี้ หากผู้ใช้ไม่เลือกวิธีการคืนเงินภายในหนึ่งปีครึ่ง เราจะไม่คืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้
ข้อที่ 16 (การถ่ายโอนทรัพย์สิน)
หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้แล้ว ทรัพย์สินจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ใช้เมื่อทำการส่งมอบสินค้า
ข้อที่ 17 (นโยบายการส่งสินค้า)
1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงื่อนไขการจัดส่งเริ่มต้นคือ DDP สินค้าทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธการรับสินค้า จะมีการเรียกเก็บค่าขนส่งในการคืนสินค้า
2 กำหนดการจัดส่งสินค้าที่ถูกระบุไว้ในโบรชัวร์ เว็บไซต์ของเรา หรือบนเว็บไซต์มือถือนั้น จะใช้เพื่อเป็นกำหนดการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ใช้จะต้องให้การยินยอมล่วงหน้าว่า วันที่ส่งมอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการมาถึงของสินค้า สถานะสินค้าคงคลัง หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่คาดคิด
3 คุณยอมรับล่วงหน้าว่า ทางเราจะไม่จัดส่งสินค้า โดยไม่คำนึงถึงตารางเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้น จนกว่าเราจะสามารถยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดได้
4 ผู้ใช้ยอมรับล่วงหน้าว่า เราอาจไม่ได้ประมวลผลคำสั่งซื้อหรือดำเนินการขนส่งอย่างเหมาะสมในระหว่างการทำงานปกติ อันเนื่องมาจากข้อมูลการสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ หรือผู้ใช้ใส่/ป้อนข้อมูลผิดพลาด หรือเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อื่นๆ เช่น ข้อผิดพลาดระหว่างการขนส่ง สินค้าที่สั่งซื้ออาจไม่สามารถจัดส่งได้ภายในวันที่กำหนด เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย หรือปัจจัยตามฤดูกาล เช่น วันหยุดปีใหม่ วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันหยุดราชการ หรือเหตุผลที่ไม่คาดคิดอื่นๆ
5 อาจมีการหน่วงเวลาเกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ผู้ใช้ส่งข้อมูลและเวลารับข้อมูลของเรา อันเนื่องมาจากสภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ในกรณีนี้ เวลาที่เราได้รับข้อมูลจะถือเป็นเวลาสั่งซื้อของผู้ใช้ ในกรณีที่ดำเนินการสั่งซื้อทางโทรสาร เวลาที่เราใส่ข้อมูลคำสั่งซื้อในนามของคุณหลังจากที่เราได้รับคำสั่งทางโทรสารจะถือเป็นเวลาที่ผู้ใช้ดำเนินการสั่งซื้อ
6 การส่งมอบสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการจัดส่งอย่างถูกต้องไปยังที่อยู่จัดส่งที่ถูกระบุในแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ
7 เราจะไม่ส่งสินค้าไปยังร้านค้าที่ให้บริการจัดส่ง ตู้ปณ. ส่วนบุคคล ผู้จัดส่งของไปต่างประเทศ ผู้ให้บริการจัดส่งต่างประเทศ ที่ทำการไปรษณีย์ทหาร เป็นต้น
ข้อที่ 18 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมการเก็บเงินปลายทาง ค่าจัดเก็บสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะถูกเพิ่มต่างหาก เนื่องจากราคาที่เสนอไปสำหรับสินค้า การบริการ และค่าจัดส่งที่ระบุไว้ในโบรชัวร์ เว็บไซต์ และเว็บไซต์มือถือนั้นเป็นราคาก่อนหักภาษี ผู้ใช้จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในประเทศของผู้ใช้ สำหรับการซื้อสินค้าดังกล่าว
2 นอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าแล้ว ผู้ใช้อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งแยกต่างหาก (เช่น สถานที่ห่างไกล) นอกจากนี้ ผู้ใช้จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผลของทางผู้ใช้ รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าอันเนื่องมาจากการชำระเงินล่าช้า
3 ผู้ใช้จะต้องชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 2 ในข้างต้นก่อนวันที่จะจัดส่ง หากเราไม่สามารถยืนยันการชำระเงินได้ภายในวันที่จัดส่ง เราอาจปฏิเสธการให้บริการอันเนื่องมาจากผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 26.2
ข้อที่ 19 (สินค้ามีปัญหา การคืนสินค้า และ การปฏิเสธที่จะรับสินค้า)
1 ผู้ใช้ต้องตรวจสอบรายการและข้อบกพร่องของสินค้าทันทีหลังจากที่สินค้าถูกส่งถึง หากสินค้ามีข้อบกพร่อง ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้เราทราบทางอีเมลโดยใช้อีเมลที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนเมื่อเริ่มใช้งาน ภายในสิบวันปฏิทิน นับจากวันที่มาถึงของสินค้า หากเราไม่ได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวภายในสิบวันปฏิทิน เราอาจถือว่าสินค้านั้นผ่านการตรวจสอบของผู้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2 หากเราได้รับการแจ้งข้อมูลในข้างต้น เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้:
2-1 หากสินค้าเกิดข้อบกพร่องเนื่องจากความประมาทของบริษัทผู้ผลิตหรือทางเรา เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องด้วยสินค้าชิ้นใหม่ หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ของสินค้านั้น หรือทำการคืนเงินตามจำนวนที่ได้มีการเรียกเก็บไปสำหรับสินค้านั้น หากสินค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องจากความประมาทของผู้ใช้ เราอาจยกเลิกคำขอคืนสินค้าและเรียกเก็บเงินตามราคาของสินค้า
2-2 หากจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน เราจะทำการส่งมอบสินค้าในส่วนที่ขาด หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ออกในส่วนของปริมาณที่ขาดหายไป หรือทำการคืนเงินตามจำนวนที่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนที่ขาดหายไป
2-3 หากสินค้าที่จัดส่งไม่เหมือนกับสินค้าที่สั่งซื้อ เราจะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าที่สั่งซื้อ หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ของสินค้านั้น หรือทำการคืนเงินตามจำนวนที่ได้มีการเรียกเก็บไปสำหรับสินค้านั้น
2-4 หากชิ้นส่วนของสินค้าไม่ได้รับการส่งมอบ เราจะตัดสินใจว่าจะทำการส่งมอบชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่เป็นประเด็น หรือคืนเงินส่วนหนึ่งจากจำนวนที่ได้มีการเรียกเก็บไปสำหรับสินค้าที่เป็นประเด็นนั้น
การรับประกันโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า (จากนี้จะเรียกว่า “ผู้รับประกัน”) อยู่ภายใต้นโยบายของผู้รับประกันและอาจไม่มีผลบังคับใช้นอกประเทศญี่ปุ่น
3 ในกรณีที่พบข้อบกพร่องในขณะที่จัดส่ง เราจะส่งสินค้าชิ้นใหม่มาทดแทน หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ของสินค้านั้น หรือทำการคืนเงินตามราคาสินค้าตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อน และทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทางประกันหลังจากที่ได้ชำระราคาสินค้าแล้ว
4 เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในสินค้า โดยจะรับผิดชอบไม่เกินราคาต่อหน่วยของสินค้าที่มีข้อบกพร่อง อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรอันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ จากงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าดังกล่าวซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าก่อน
5 เราจะยอมรับการคืนสินค้าตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด หากสินค้ามีข้อบกพร่องในขณะที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้ ยกเว้นสินค้าที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าจะไม่อนุญาตให้คืนสินค้า
5-1 มีการแจ้งให้เราทราบทางอีเมลภายในสิบวันปฏิทินนับจากวันที่สินค้าถูกส่งถึง
5-2 สินค้าจะต้องไม่เคยถูกเปิด ไม่เคยถูกใช้งาน และไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมหลังที่ถูกจัดส่ง
6 เมื่อผู้ใช้คืนสินค้าตามเงื่อนไขข้างต้น เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องด้วยสินค้าชิ้นใหม่ หรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ของสินค้านั้น หรือทำการออกใบลดหนี้หรือคืนเงิน หลังจากได้ยืนยันกับทางผู้ใช้แล้ว
7 การคืนสินค้าจะต้องดำเนินการภายในสิบวันปฏิทินนับจากวันที่ยอมรับสินค้าคืนด้วยวิธีการที่ทางเรากำหนด หากไม่คืนสินค้าภายในระยะเวลาข้างต้น เราอาจยกเลิกการขอคืนสินค้าและเรียกเก็บค่าสินค้าเนื่องจากพิจารณาว่าผู้ใช้ไม่ได้ตั้งใจที่จะคืนสินค้า
8 ก่อนส่งคืนสินค้า ผู้ใช้ต้องบรรจุสินค้าให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถขนส่งได้ หากสินค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องจากความประมาทของผู้ใช้ เราอาจยกเลิกคำขอคืนสินค้าและเรียกเก็บเงินตามราคาของสินค้า
9 ราคาของสินค้าที่ส่งคืนจะถูกยกเลิกในใบแจ้งหนี้ที่ออก หรือจะดำเนินการคืนเงินให้เมื่อสินค้าที่ถูกส่งคืนมาถึงเรา ในกรณีที่คืนเงิน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน แล้วจำนวนเงินคงค้างของสินค้านั้นจึงจะถูกยกเลิกในใบแจ้งหนี้ หรือดำเนินการคืนเงิน ทางเรามีสิทธิ์ในการเลือกวิธีการคืนเงิน
10 ในกรณีที่สินค้าที่ผู้ใช้สั่งซื้อถูกจัดส่งไปยัง “ที่อยู่จัดส่ง” ที่ระบุไว้เมื่อทำการยืนยันคำสั่งซื้อ และผู้ใช้ปฏิเสธที่จะรับสินค้าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าปรับเทียบเท่ากับราคาของสินค้าและค่าขนส่งไปและกลับจากทางผู้ใช้
ข้อที่ 20 (การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยผู้ใช้)
1 ผู้ใช้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรับบริการออนไลน์ (จากนี้จะเรียกว่า “อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้”) ด้วยค่าใช้จ่ายของทางผู้ใช้เอง เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายตามสัญญากับผู้ให้บริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และอื่นๆ
2  ในการรับบริการ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของผู้ใช้เอง เพื่อให้อุปกรณ์ของผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของทางผู้ใช้ และสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายที่ผู้ใช้เป็นผู้เลือก
ข้อที่ 21 (ลิขสิทธิ์)
ในบริการนี้ ทางเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของฐานข้อมูล การออกแบบและเลย์เอาต์ของแผ่นพับ ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ เว็บไซต์มือถือ หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้า และอื่นๆ ผู้ใช้ต้องไม่ทำการคัดลอก จำหน่าย หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับจากทางเรา ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโบรชัวร์ เว็บไซต์ และเว็บไซต์มือถือของเรา เพื่อให้บริการที่คล้ายกับบริการของเราหรือแข่งขันกับบริการของเรา
ข้อที่ 22 (ข้อยกเว้น)
1 เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันทีถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การออก/การเปลี่ยนแปลง/การยกเลิกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ อุบัติเหตุบนท้องถนน การถูกบีบด้วยอำนาจรัฐ อุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ข้อพิพาทแรงงาน สงคราม และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากเหตุผลใดๆ ในข้างต้น เราและผู้จัดจำหน่ายของเราจะไม่รับผิดชอบชดเชยต่อการสูญเสียดังกล่าว
2 เราให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นพิเศษเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการป้องกันแล้ว และต้องยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจไม่ปลอดภัย 100%
3 บริการนี้ถูกให้บริการจากประเทศญี่ปุ่น และผู้ใช้ยอมรับล่วงหน้าว่า สินค้าอาจไม่ตรงตามมาตรฐานของประเทศผู้ใช้บริการ ทั้งเราและผู้จัดจำหน่ายของเราจะไม่รับผิดชอบชดเชยต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากปัญหาหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความแตกต่างจากมาตรฐานของญี่ปุ่น
4 ผู้ใช้ยอมรับว่า เราอาจทำให้สินค้าหรือคำแนะนำและคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าอยู่แล้ว ผู้ใช้ยังยอมรับด้วยว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจถูกลดความซับซ้อนลง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้สินค้าอย่างไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ไม่เข้าใจลักษณะของสินค้า ผู้ใช้ควรตระหนักว่าอาจมีการแปลข้อความบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์มือถือ หรือในโบรชัวร์ของเรา และอาจมีข้อมูลภาษาต้นฉบับ รวมถึงภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วย หากผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้ใช้ต้องติดต่อทางเราก่อนการจัดซื้อ
ข้อที่ 23 (ธุรกรรมกับผู้โฆษณา)
การสื่อสารหรือธุรกรรมใดๆ  โดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ โฆษณา การเชื่อมต่อ หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ถูกแสดงบนหน้าจอของบริการ จะต้องดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องนี้
ข้อที่ 24 (การเปลี่ยนแปลงบริการ ราคา และข้อมูลจำเพาะ)
แม้จะยังอยู่ในช่วงที่ถูกระบุไว้ว่าข้อมูลในโบรชัวร์ แผ่นพับ และอื่นๆ ยังมีผล บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ราคาหรือข้อมูลจำเพาะของสินค้าที่ระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
ข้อที่ 25 (การระงับการให้บริการ)
เราอาจระงับการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า หากเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้:
1 หากจำเป็นต้องตรวจสอบหรือต่ออายุบริการอย่างเร่งด่วน
2 กรณีที่ยากต่อการให้บริการเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าขัดข้อง หรือภัยธรรมชาติ
3 หากเราจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราวด้วยเหตุผลด้านการดำเนินการหรือเหตุผลทางเทคนิค หรือหากเราพบว่าเป็นการยากที่จะให้บริการ เนื่องจากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ข้อที่ 26 (การปฏิเสธการให้บริการ)
เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแม้หลังจากที่ข้อกำหนดของบริการได้รับการอนุมัติแล้ว หากเข้าข่ายหรือเกิดเหตุใดๆ ต่อไปนี้ : เราจะทำการคืนเงินตามราคาของสินค้า หากเกิดเหตุต่อไปนี้ขึ้นด้วยเหตุผลใดก็ตามจากทางเรา: เราจะไม่คืนเงินค่าสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเนื่องมาจากเหตุของทางผู้ใช้ กรณีที่ 2 และ 5 ด้านล่างถือเป็นเหตุจากทางผู้ใช้และกรณีที่ 3 เป็นเหตุจากทางเรา ในส่วนของกรณีอื่นๆ เราจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
1 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุที่อยู่ของผู้ใช้หรือที่อยู่จัดส่งสินค้าได้
2 ในกรณีที่ผู้ใช้ปฏิเสธที่จะรับสินค้า
3 ในกรณีที่บริษัทจัดส่งสินค้าไม่สามารถส่งสินค้าได้
4 ในกรณีที่สินค้าถูกระงับโดยศุลกากร
5 ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
6 ในกรณีที่เราเห็นว่าไม่สมควรให้บริการ
ข้อที่ 27 (กฎหมายที่บังคับใช้)
การจัดทำ ระยะเวลาที่ใช้งาน การบังคับใช้ และการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายประเทศญี่ปุ่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) จะไม่มีผลบังคับใช้
ข้อที่ 28 (ขอบเขตอำนาจศาลของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้)
ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ กับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ศาลในญี่ปุ่นที่เรากำหนด จะถือเป็นขอบเขตอำนาจพิจารณาศาลชั้นต้น
ข้อที่ 29 (หัวข้อหารือเพิ่มเติม)
ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความรายการหรือข้อกำหนดใดๆ ในส่วนที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือระเบียบใดๆ ในที่นี้ ผู้ใช้และเราจะหารือร่วมกันและเจรจากันอย่างสุจริตใจ